Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sạch, không có vết bẩn