Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cỏ tươi (làm thức ăn cho vật nuôi)