Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soil-pipe /'sɔilpaip/  

  • Danh từ
    ống dẫn nước phân (trong hố tiêu)