Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính mềm
    tính dịu (ánh sáng)
    tính dịu dàng
    tính mềm yếu, tính thiếu kiên quyết