Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

softener /'sɒfnə[r]/  

  • Danh từ
    a water softener
    chất mềm hóa nước cứng (khử muối khoáng trong nước)