Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soft-headed /'sɔft'hedid/  

  • Tính từ
    khờ khạo, ngờ nghệch