Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

socialized medicine /,səʊ∫əlaizd'medsn/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    nền y tế xã hội hóa