Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

socialistic /,səʊ∫ə'listik/  

 • Tính từ
  thiên về xã hội chủ nghĩa
  some of her views are rather socialistic
  một số quan điểm của cô ta có phần thiên về chủ nghĩa xã hội

  * Các từ tương tự:
  socialistically