Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác football, Association Football)
    môn bóng đá (là từ dùng ở Anh chủ yếu trên báo chí, truyền thanh và truyền hình, ở Mỹ là từ dùng thông dụng)