Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sobriquet /'səʊbrikei/  

  • Danh từ
    (cách viết khác soubriquet)
    biệt hiệu