Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] xà phòng; giống xà phòng
  this cheese has a rather soapy taste
  pho mát này hơi có vị xà phòng
  đầy xà phòng
  soapy water
  nước đầy những xà phòng
  thớ lợ
  a soapy voice
  giọng thớ lợ