Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  như soak
  xem soak
  Tính từ
  (cách viết khác soaking wet)
  ướt sũng

  * Các từ tương tự:
  soaking wet