Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người say be bét, người chè chén lu bù
    cơn mưa to, cơn mưa như trút nước
    (số nhiều) quần nỉ ngắn (cho trẻ con còn phải bế)