Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ngâm vào, sự thấm vào, sự nhúng vào
    nước thấm vào