Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

so-so /,səʊ'səʊ/  

  • Tính từ
    (vị ngữ), phó từ
    tàm tạm
    what was the exam like?” “so-so”
    “thi cử ra sao?” “tàm tạm thôi”