Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều so-and-so's) (khẩu ngữ)
  ông Mỗ nào đó
  let's suppose a Mr So-and-so registers at the hotel
  hãy giả sử là có một ông Mỗ nào đó ghi tên thuê khách sạn
  (nghĩa xấu) người không ai ưa
  ông hàng xóm của chúng tôi là một ông lão xấu tính không ai ưa