Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nói giọng mũi
    người bắt chước nói giọng mũi (một hình thức có tính chất tôn giáo của những người theo Thanh giáo)