Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; iest)
  phủ tuyết
  snowy roofs
  mái nhà phủ tuyết
  có tuyết rơi
  snowy weather
  thời tiết có tuyết rơi
  như tuyết
  a snowy [whitetablecloth
  chiếc khăn bàn trắng như tuyết (trắng tinh)

  * Các từ tương tự:
  snowy-owl