Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snow-white /'snəʊwait/  

  • Tính từ
    trắng tinh; bạch tuyết