Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngáy (khi ngủ)
  Danh từ
  sự ngáy; tiếng ngáy

  * Các từ tương tự:
  snorer