Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nói móc; nhạo báng
    anh ta luôn luôn phê phán nói móc về dáng vẻ của cô ta

    * Các từ tương tự:
    snidely, snideman, snideness, snidesman