Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gầm gừ
    hay cằn nhằn, hay càu nhàu
    rối, rối beng, rối mù