Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay càu nhàu, người hay cằn nhằn