Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snap-lock /'snæpboult/  

  • -lock) /'snæplɔk/* danh từ
    then cửa tự động, chốt cửa tự động