Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snap-hook /'snæphuk/  

  • -link) /'snæpliɳk/* danh từ
    móc có lò xo