Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snap fastener /'snæp,fɑ:stnə[r]/  

  • (cách viết khác press-stud, (Anh, khẩu ngữ)
    popper
    khuy bấm