Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smothery /'smʌðəri/  

  • Tính từ
    làm ngột ngạt, làm ngạt thở