Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smooth-tongued /,smu:ð'tʌŋd/  

  • Tính từ
    (thường nghĩa xấu)
    [nói năng] ngọt xớt
    smooth-tongued salesman
    người bán hàng nói năng ngọt xớt