Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smooth-shaven /'smu:ð'ʃeivn/  

  • Tính từ
    cạo nhẵn