Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoked-dried /'smoukt/  

  • -dried) /'smouk'draid/* tính từ
    hun khói, sấy khói (thịt...)