Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hun khói; xử lý bằng khói