Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoke-consuming /'smoukkən,sju:miɳ/  

  • Tính từ
    hút khói, trừ khói