Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoke-consumer /'smoukkən,sju:mə/  

  • Danh từ
    máy hút khói