Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoke-black /'smoukblæk/  

  • Danh từ
    muội, bồ hóng