Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoke-ball /'smoukbɔ:l/  

  • Danh từ
    đạn khói, đạn hoả mù