Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smocking /'smɒkiŋ/  

  • Danh từ
    kiểu trang trí xếp nếp (trên áo)