Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người (vật) đánh; đao kiếm