Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smattering /'smætəriŋ/  

 • Danh từ
  (số ít)
  smattering of something
  kiến thức sơ đẳng về cái gì
  we have a smattering of French
  chúng tôi có kiến thức sơ đẳng về tiếng Pháp, chúng tôi chỉ biết một ít tiếng Pháp thôi

  * Các từ tương tự:
  smatteringly