Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smash-hit /'smæʃhit/  

  • Danh từ
    (từ lóng) sự thành công, sự thắng lợi