Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smash-and-grab raid /'smæʃən'græb'reid/  

  • Danh từ
    sự cướp phá
    cuộc cướp phá (một cửa hàng)