Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smash-and-grab /smæ-∫ən'græb/  

 • Tính từ
  đập vỡ cửa kính mà cướp hàng
  a smash-and-grab raid
  một cuộc đột nhập đập vỡ cửa kính mà cướp hàng

  * Các từ tương tự:
  smash-and-grab raid