Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] thanh nhã;[một cách] bảnh bao
  smartly dressed
  ăn mặc bảnh bao
  [một cách] thông minh;[một cách] khôn khéo
  [một cách] nhanh;[một cách] mạnh
  walk smartly into the room
  đi nhanh vào phòng
  hit something smartly with a hammer
  đập mạnh một vật gì bằng búa