Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smart-money /'smɑ:t,mʌni/  

  • Danh từ
    tiền bồi thường