Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

small-town /'smɔ:l,taun/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)(thuộc) tỉnh nhỏ, có tính chất tỉnh nhỏ