Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phát, sự tát, sự vỗ; sự bị tát; cái phát, cái tát, cái vỗ
    the child needs a good smacking
    thằng bé cần nếm một cái tát ra trò