Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smack-dab /'smækdæb/  

  • Phó từ
    xem smack