Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smack-bang /'smækbæŋ/  

  • Phó từ
    xem smack