Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smack'sman /'smæksmən/  

  • Danh từ
    thuỷ thủ tàu đánh cá