Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nghĩa xấu)
  con mẹ bẩn thỉu
  con mẹ lăng nhăng bậy bạ (về mặt tình dục), con đĩ

  * Các từ tương tự:
  Slutsky equation, Slutsky, Eugen, sluttery, sluttish, sluttishly, sluttishness