Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sluggishly /'slʌgi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] chậm chạp, [một cách] rù rờ;[một cách] lờ đờ